PYRAMIDA, silný energetický zářič

Pyramida energii nevytváří. Ta, která se v ní hromadí, má mnoho společného s jejím tvarem, rozměry a magnetickým polem Země. Nejpravděpodobnější je její kosmický původ. Podle pyramidologů se její účinky nemohou srovnat s žádnou známou formou energie.
 • napomáhá k relaxaci, meditaci,
 • podporuje léčení zdravotních potíží, dobíjí životní energii, nabíjí léky
 • napomáhá při pěstování bylin, květin, zeleniny,
 • vhodná k léčení zvířat,
 • ochraňuje potraviny,
 •  napomáhá k posílání energií na dálku

Pyramidy patří k tisíciletým záhadám

které se člověk stále znovu a znovu snaží vyřešit. Existuje mnoho hypotéz, které se týkají účelu a významu pyramid. V Cheopsově pyramidě lze najít ukryté matematické a astronomické vědomosti. Jsou vědci, kteří tvrdí, že tato pyramida obsahuje podrobné informace o dějinách lidstva, od raných dob až do roku 3989. I její nejmenší konstrukční detaily mají svůj odraz v kalendářních rocích.

Oheň pyramidy

Slovo pyramida je složeno z řeckého pyro – oheň a ze slova amid, což znamená asi tolik, jako nalézat se uprostřed. Podle antických představ byl oheň tou energií v kosmu, která pronikala vším, vše ozařovala. Je možné, že už samotné slovo pyramida nám sděluje tajemství, které v sobě tato stavba ukrývá – oheň uprostřed. Mohla by tedy být jakýmsi kondenzátorem, transformujícím nebo produkujícím biokosmickou energii neznámé podstaty.

Energie pyramid

Předpokládá se, že pyramidální energie je elektromagnetického charakteru, i když mnozí o tom pochybují. To však ale není podstatné. Důležité je, že efekty a účinky této energie nejsou pochybné. Někteří vědci tvrdí, že je to kosmická energie, resp. kosmobioenergetická, a že je velmi příznivá a užitečná pro člověka a další živé organismy. Ale i bez velkého teoretizování se už mnozí mohli osobně přesvědčit, že pyramida svou energií člověku pomáhá při získávání vitálních sil a že je schopna nám dodávat energii při naší vyčerpanosti, léčit apod. Pouze na nás záleží, kolik takové energie jsme schopni přijmout a využít pro vlastní prospěch.

Neznámá energie - zesilovače elektromagnetického spektra

Dosud bylo uskutečněno mnoho různých měření a vysloveno mnoho hypotéz. Všechna zjištění podložená laboratorními výzkumy ukazují, že tato neznámá energie se může opticky lámat, odrážet a polarizovat. Vědci, kteří se specializují na výzkum pyramid z hlediska jejich energetických účinků, již předložili důkazy o tom, že Cheopsova pyramida, podobně i její zmenšené modely, působí jako zesilovače energií elektromagnetického spektra i neznámé energie kosmického původu.

Cheopsova pyramida - výzkum Dr. Flanagan

Americký vědec Dr. Flanagan je toho názoru, že Cheopsova pyramida vyrábí záření v rozsahu velmi vysokých frekvencí, a to pouze na základě toho, že má pět úhlů. Tyto rohové úhly pyramid koncentrují a usměrňují záření atomů stavebního materiálu pyramidy do paprsku, který prochází ústředním bodem pyramidy. Tato energie se soustřeďuje právě v místě královské hrobky. Atomy, které se zde nacházejí, absorbují rezonanci vyzařovanou energií. Tím se nabíjí jejich elektrony a v důsledku toho se dostávají na oběžné dráhy stále vzdálenější od atomového jádra. Flanagan zjistil měřením, že energie vysokoenergetického pole atomů v tomto místě dosahuje hodnoty 10 nanometrů. Jde o energii, kterou mnozí významní vědci pokládají za pramatku všech živých organismů. Podle nich spojuje všechny lidi navzájem a současně také s kosmem. Je pravděpodobné, že stavitelé Cheopsovy pyramidy znali podstatu a význam této energie a uměli ji rovněž používat.

Naše Země se nachází pod stálým vlivem dvou protichůdných sil

 • podzemní síla
 • kosmická síla

Tyto síly spolu působí, udržují rovnováhu, harmonii a život na Zemi. Když dojde k porušení této rovnováhy, stávají se nevysvětlitelné příhody a lidé často umírají na různé nemoci. Pyramida má síly obě tyto síly koncentrovat a umožňuje jejich ovládání. Uvádí se, že model pyramidy, představující zmenšeninu Cheopsovy pyramidy při zachování jejích základních parametrů, je prý v současnosti jedním z mála, zařízení umožňující skutečnou likvidaci škodlivého zemského záření v našich obydlích. Kromě jiného je dokázáno, že zvětšením velikosti modelu pyramidy narůstá energie záření. To znamená, že dosah účinků pyramidy je závislý na jejích geometrických rozměrech.

V každém modelu pyramidy, i v tom malém, spolu působí tři druhy energie:

 • Energie elektrická – emitovaná vrcholem
 • Energie magnetická – vyzařovaná bočními stěnami
 • Energie mentální – tzv. faktor pointinga, polarizovaný na „zeleno“ s mumifikačním účinkem.

Životní energie pyramid

Díky tomu, že pyramida má optimální proporce, shromažďuje ve svých útrobách životní energii, pocházející z hloubky Země a okolního prostoru. Energie v pyramidě proudí směrem od její základny k vrcholu formou vln o délkách odpovídajících devíti základním barvám vesmíru. Pyramida tuto energii současně emituje (vyzařuje) stěnami do nitra ve všech směrech.

Léčba pyramid

Uvedená energie velmi blahodárně působí na člověka a jeho prostředí. Mluvíme o takzvané pyramidální energii, která má různé využití. Může posilovat organismus, zvětšovat vitalitu, omlazovat, léčit lidi, zvířata a pomáhat rostlinám v jejich růstu, zmírňovat bolesti, urychlovat hojení ran, pohmožděnin a popálenin, umožnit zdravé sny, neutralizovat negativní záření vodních toků (geopatogenní zóny), energetizovat potraviny, nápoje a vodu pro pití i zalévání na zahrádce, ošetřovat těla a kultury rostlin.

Energie vyzařovaná z modelů pyramid

může působit na živé organismy pozitivně, v některých případech však také i negativně. Při praktickém používání modelů pyramidy i při prováděných pokusech musíme vždy dbát na to, aby pyramida byla správně orientována. V pyramidách se koncentruje energie pouze tehdy, když je její základna umístěna vodorovně a boční stěny směřují přesně ve směru světových stran: sever – jih, východ – západ. Položíme – li pyramidu na bok, nebo jí pootočíme, stane se z ní jen obyčejná konstrukce a nebude plnit požadovanou funkci a nebude účinná.

Pyramida posiluje člověka

Energie pyramid není pro člověka škodlivá. Naopak, posiluje jeho vitalitu. Znemožňuje také množení bakterií a mikroorganismů, které způsobují rozklad potravin. V pyramidách objevujeme působení energie, které doposud neznáme. Zatím nemůžeme změřit ani popsat její fyzikální vlastnosti, protože neexistují odpovídající měřící přístroje a zařízení.

Kosmický původ pyramidy

Pyramida energii nevytváří. Ta, která se v ní hromadí, má jistě mnoho společného s jejím tvarem, jejími rozměry a magnetickým polem Země. Nejpravděpodobnější je její kosmický původ. Podle pyramidologů se její účinky nemohou srovnat s žádnou známou formou energie. Někteří dokonce tvrdí, že pyramida dokáže koncentrovat ionizovaný vodík a slučovat ho s infračerveným slunečním zářením, a tím vytváří „kosmobioenerii“.

Využití modelu pyramidy - pokusy s pyramidou

Bylo objeveno mnoho způsobů využití účinků pyramid i v tak různorodých oborech jako např. biochemie, zdravotnictví, zemědělství elektronika nebo praktické využití pyramid pro drobné potřeby člověka.

Např. dáme – li dovnitř orientované pyramidy:

 • Vejce -nezkazí se v ní, ale po několika dnech se úplně vysuší.
 • Med - umístěný v pyramidě ztuhne, ale když pyramidou posuneme, med opět bude mít svou tekutou konzistenci.

Pyramida urychluje růst rostlin

To, co již o pyramidách víme, je pozoruhodné, a co nám mohou zmenšeniny pyramid vyrobené z nejrůznějších materiálů při dodržení základních parametrů poskytnout, je zajímavé a pro člověka velice prospěšné a užitečné. Pokud se dnes již se známými a prakticky ověřenými vlastnostmi pyramid seznámíme, můžeme jejich účinků s úspěchem využívat pro zlepšení našeho zdravotního stavu, pro různé činnosti jako např. zvýraznění účinků léků, kávy, čaje, zlepšení vlastností pitné vody a vody vůbec, zrychlení klíčivosti semen, urychlení růstu květin a zeleniny atd.

Pyramida jako akumulátor i transformátor energie

Mnozí vědci připouštějí, že pyramidy jsou nejen akumulátory kosmické energie, ale pravděpodobně i transformátory této energie. Energie se v pyramidách koncentruje do jejich středu a je prý jedno, zda se jedná o stavbu masivní z velkých kamenných kvádrů, nebo jen o pyramidy z laminátových, kovových nebo dřevěných tyčí.

Pyramida - orgon - pyré

Základem pyramidologie je teorie, že uvnitř pyramidy se koncentruje a transformuje kosmická energie (orgon). Pyramidou přetransformovaná energie se pak nazývá „pyré“. Aby k tomuto ději došlo, je nezbytné, aby vždy jedna strana pyramidy směřovala (byla orientována) k severnímu pólu Země.

Pyramida nemá pouze mumifikační účinky

Tohoto pyramidálního efektu, jakožto důsledku působení pyramidální energie, můžeme využít v praktickém životě nejrozmanitějším způsobem. Pyramida působí dehydratačně, antibakteriálně a zvyšuje energetickou bilanci uvnitř uložených potravin. Blahodárně působí na zdravotní stav člověka, jeho psychiku a působí proti účinkům a vlivům geopatogenních zón.

Zásady pro použití pyramidy

Aby byla zajištěna správná činnost pyramidy, musí se dodržovat určité zásady pro její použití:
 • Pyramidy mohou mít různé rozměry, ale vždy musí být při jejich konstrukci zachovány poměry mezi jejími parametry.
 • Velikost pyramidy je dána jejím předpokládaným využitím.
 • Z hlediska funkce není rozhodující z jakého materiálu je pyramida vyrobena.
 • Pyramida musí být vždy postavena základnou na rovné ploše.
 • Pyramida by neměla být umístěna v blízkosti elektrického vedení, el. Spotřebičů, a elektřiny vůbec, pod pyramidou by nemělo být uloženo žádné potrubí, el. Vedení a také by tam neměla být spodní voda.
 • Pyramida musí být vždy orientována přesně ve směru sever – jih (jedna libovolná strana směřující na severní pól Země).
 • Předměty vkládané do pyramidy by měly být uloženy jejich delší osou ve směru sever – jih (např. stonky bylin).
 • Dovnitř pyramidy musí mít přístup atmosférický vzduch.
 • Pro činnost pyramidy není podmínkou, aby jednotlivé stěny pyramidy byly plné.
 • U pyramid vyrobených z tyčí je důležité, aby byly tyče správně vsazeny do vrcholové spojky a spodních spojek a řádně v nich zafixovány (nesmí být nějaká tyčka povytažena).
 • U tohoto typu pyramid musí být vždy základna pyramidy složena z delších tyčí a do vrcholové spojky se zasouvají tyčky kratší.

Pyramidy jsou ve dvou variantách, a to se sklonem stěny pyramidy ku základně 52° (egyptské pyramidy) a 67° (evropské pyramidy), což je úhel, který je energeticky optimálnější vůči místní zeměpisné šířce.
(Podle ruských pyramidologů – nejuznávanějších na světě – čím vzdáleněji od rovníku k pólu, tím by měla mít pyramida kolmější úhel vůči základně).

Zobrazit více
Filtrování
dle parametrů
Vybraná kategorie neobsahuje žádné produkty
Energetické kameny
tř. Masarykova 145
69801 Veselí nad Moravou
Česká Republika
IČO: 40393488
DIČ: CZ6061060247
Filtrovat produkty
StavVýrobcePouze sklademVypíše pouze produkty skladem